Trải nghiệm(Lứa tuổi 4+) Học Viện Kidscode STEM

Trải nghiệm(Lứa tuổi 4+)


Kỹ sư nhí : từ 5 đến 8 tuổi

Level 0: Giai đoạn mang tính chất “làm quen” trong lộ trình học tập, với...
Liên hệ Chi tiết