Phòng Lab STEM cấp Tiểu học Học Viện Kidscode STEM

Phòng Lab STEM cấp Tiểu học


Phòng Lab STEM cao cấp Tiểu học

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học...
Liên hệ Chi tiết

Phòng Lab STEM tiêu chuẩn cấp Tiểu học

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học...
Liên hệ Chi tiết