Phát minh( Lứa tuổi 15+) Học Viện Kidscode STEM

Phát minh( Lứa tuổi 15+)


Học Arduino cùng KidsCode - Easy Arduino

Học Arduino cùng KidsCode - Easy Arduino - Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng tất yếu, cần...
Liên hệ Chi tiết

KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHÓA HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH(COMPUTER SCIENCE VỚI PYTHON VÀ RASBERRY PI) Giáo dục STEM là một cách tiếp cận...
Liên hệ Chi tiết

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MOBILE APP

Khóa học Lập trình Mobile App - Lập trình ứng dụng điện thoại với App Inventor – công cụ...
Liên hệ Chi tiết