MakerSpace là gì Học Viện Kidscode STEM

MakerSpace là gì


Giới Thiệu MakerSpace

   MAKERSPACE - Không gian thực hành giáo dục STEM/STEAM     MAKERSPACE  là nơi học sinh thực hành giáo dục STEM/STEAM để  biến ý tưởng thành sản phẩm.    Nhằm tạo...
Liên hệ Chi tiết