Makerspace cho trường học Học Viện Kidscode STEM

Makerspace cho trường học


MakerSpace Khoa học & Công nghệ Tiểu học

MakerSpace Khoa Học & Công Nghệ Tiểu Học         Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space"...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THPT

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THPT        Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học...
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THCS

MakerSpace Khoa học & Công nghệ THCS    Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học sinh....
Liên hệ Chi tiết

MakerSpace Khoa học & Công nghệ Mầm non

MakerSpace Khoa Học & Công nghệ Mầm Non        Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế "Make Space" cho học...
Liên hệ Chi tiết