Arduino Học Viện Kidscode STEM

Arduino


Board mạch Arduino Uno R3 Chíp cắm

Board mạch Arduino Uno R3 chíp Cắm : ...
Liên hệ Chi tiết

Arduino Uno R3 Chip Dán

Arduino Uno R3 chip dán Arduino Uno R3 chip dán hoàn toàn giống với...
Liên hệ Chi tiết

Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3 Arduino Mega 2560 R3 là...
Liên hệ Chi tiết

Arduino Nano CH340

Arduino Nano CH340 Mạch Arduino Nano CH340 có kích thước nhỏ gọn, có thiết...
Liên hệ Chi tiết

Arduino Pro Mini

Arduino Pro Mini Arduino Pro Mini là phiên bản nhỏ gọn nhất trong...
Liên hệ Chi tiết

Arduino Pro Micro

Arduino Pro Micro Arduino Pro Micro là kit cải tiển của kit Arduino...
Liên hệ Chi tiết